Renditingimused

 • Rentnikuga sõlmitakse rendileping ja vara üleandmise-vastuvõtmise akt.
 • Lepingu sõlmimiseks võtta kaasa isikut tõendav dokument: pass, juhiluba või ID kaart.
 • Rendileping sõlmitakse vaid täisealise isikuga.
 • Vara antakse üle vaid lepingu allkirjastanud isikule. Rentnik kannab täielikku vastutust vara säilimise eest alates rendileandjalt valduse üleminekust kuni vara tagastamiseni rendileandjale.
 • Tehnika tuleb tagastada järgmise päeva lõunaks (välja arvatud juhul, kui eelnevalt pole kokku lepitud teisiti. Kui tehnikat ei tagastata õigeaegselt, rakendub uue päeva renditasu.
 • Renditasu ei sisalda renditud vara transpordi ja monteerimise kulutusi.
 • Rentides tuleb alati tasuda tagatisraha. Tagatisraha suurus lepitakse eelnevalt kokku. Tagatisraha suurus on rendiobjektidel erinev. Kui rendiobjekti(de) tagastamisel ei tuvastata puudusi, siis tagatisraha tagastatakse.
 • Juhul, kui vara hävineb või läheb kaduma, kohustub rentija vara hüvitama asemele ostetava uute seadmete hinnas.
 • Ettevõtte nimele rentides tuleb enne rendiesemete kätte saamist tasuda ettemaksu/käsiraha arve, välja arvatud juhul, kui eelnevalt ei lepita kokku reisiti.
 • Juhul, kui rendileandja poolt tuvastatakse vara kasutuskõlbmatuks muutumine või vara väärtuse oluline (s.o. enam kui vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on rendileandjal õigus keelduda vara vastuvõtmisest ning nõuda rentnikult hüvitist summas, mis vastab vara uute seadmete väärtusele, või võtta vara vastu ning nõuda rentnikult vara paranduse ja remondiga kaasnevate kulude hüvitamist
 • Juhul, kui renditud vara osutub tehniliselt mittekorrasolevaks kohustub rentnik teatama koheselt, s.o. rikke avastamise hetkel nimetatud asjaolust rendileandjale.
 • Rentnikul puudub õigus anda vara allrendile ilma rendileandja nõusolekuta